Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky

Rodinné a iné konštelačné techniky fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých existujeme. Ich cieľom je kvalitatívna zmena vzťahov a postojov, či už v rodinnom alebo inom systéme.

Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky

Konštelačné techniky patria medzi moderné psychoterapeutické metódy, ktoré fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých existujeme. Všetci sme totiž súčasťou celku.  

Cieľom rodinných a iných konštelácií je kvalitatívna zmena vzťahov a postojov, či už v rodinnom alebo inom systéme.

TROCHA HISTÓRIE PRE LEPŠIE POCHOPENIE KONŠTELÁCIÍ

Zakladateľom konštelácií je Bert Hellinger, nemecký terapeut, ktorý počas svojej misijnej práce v Afrike v kmeni Zulu pozoroval a pochopil systém vzťahov v zákonitosti rodinných systémov. Po návrate z misie sa v západnej Európe a Amerike venoval štúdiu psychoterapie, transakčnej analýzy, rodinnej terapie, Gestalt terapie, hypnoterapie a neurolingvistickému programovaniu mysle a všetky svoje skúsenosti zhrnul do novej techniky, do tzv. „rodinnej konštelácie“. Ide o integráciu rozmanitých smerov a prístupov. Hlavnou myšlienkou Hellingerovej rodinnej konštelácie je, že opakované vzorce chovanie vo vzťahoch sa tiahnu aj naprieč generáciami v celom rodinnom systéme a že konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odstrániť. K tejto téme napísal 83 kníh, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov a vďaka nemu sa rodinné konštelácie stali známe po celom svete.

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Rodinné konštelácie patria medzi najznámejšie a najrozšírenejšie konštelácie. Zameriavajú sa na objavenie a uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb v rodinných a partnerských systémoch. Vychádzajú z predpokladu, že mnohé problémy ľudí pramenia v minulosti, možno aj niekoľko generácií dozadu. Poukazujú na to, čo narušuje rovnováhu vzťahov a nasledne umožňujú urobiť aktívne kroky k ich zharmonizovaniu.

Každý z nás je súčasťou rodinného systému, s ktorým je hlboko spojený silnými emocionálnymi putami. Akékoľvek problémy, alebo duševné trápenie jedného člena sa teda prenášajú aj na iných členov, a to dokonca aj v tom prípade, ak o nich nikomu nepovie. Ostatní to proste cítia, či už na vedomej úrovni, alebo na nevedomej. Všeobecne je známe, že vedome alebo podvedome v sebe taktiež udržujeme predstavu rodiny, z ktorej pochádzame. Táto vnútorná predstava vo veľkej miere predurčuje, či sme úspešní vo svojich vzťahoch a vo svojom živote.

V mnohých rodinách sú rôzne tabu témy, o ktorých sa nehovorí vlastne nikdy a za žiadnych okolností. Ale to, o čom sa mlčí, neprestane existovať. Všetko sa to stalo a všetko má svoje dôsledky, ak problémy nevyriešil ten, kto ich riešiť mal. Deti, často nevedome, takto nesú pocity viny za problémy, ktoré im nepatria, a to spôsobuje v ich životoch ich vlastné problémy.

Čo ovplyvňuje rodinný systém:

 • Genetické aj negenetické osoby
 • Bývalí partneri
 • Sexuálne vzťahy a putá
 • Počet vlastných/nevlastných súrodencov
 • Poradie súrodencov – jedináčik, prvorodený, najmladší, najstarší
 • Rozchod, rozvod rodičov, prarodičov
 • Kto bol v systéme vážený/nevážený
 • Adopcia, kto sú skutoční rodičia
 • Mimoriadne ťažký osud, „rany osudu“, vojnový zajatec, koncentračný tábor,…
 • Strata majetku, nútený odchod z pôvodného bydliska,…
 • Nehody, smrť matky pri pôrode, potrat,…
 • Samovraždy, pokusy o samovraždy, násilné činy, zabitie, vraždy,…
 • Vážne choroby, nevyliečiteľné choroby,…
 • Mentálne choré osoby, anorexia, psychóza, schizofrénia,…
 • Závislosť na alkohole, drogách, práci,…

Čo je možné riešiť rodinnými konšteláciami:

 • Rodinné paradigmy
 • Komunikácia v rodine
 • Rodinná hierarchia
 • Postavenie muža alebo ženy v rodinnom systéme
 • Silné a slabé stránky osobnosti
 • Kariéra, postup, rozvoj, vízia
 • Práca – firma – kolektív
 • Pracovné vzťahy
 • Osobné ciele

Ako prebiehajú rodinné konštelácie

Počas konštelácií všetci účastníci vytvoria kruh. Klient krátko popíše svoj problém a z účastníkov si sám vyberie tých, ktorí budú zastupovať členov jeho rodiny, a aj svojho zástupcu. Potom týchto zástupcov rozostaví v kruhu tak, ako on vníma súčasný stav svojej rodiny. Zástupcovia pre jednotlivé role (otec, matka, syn, dcéra, brat, sestra, strýko, teta, starí rodičia, prastarí rodičia...) takto vlastne vytvoria trojrozmerný rodinný diagram. Zástupcovia začnú pociťovať emócie a pocity reálnych ľudí, ktorých zastupujú, bez toho aby do toho premietali svoje vlastné pocity. Vďaka tomu je možné odhaliť rôzne zapletenia a bloky energie v rodinnom systéme. Zástupcovia sa môžu slovne prejaviť, a/alebo pohybovať v priestore kruhu. Ako zástupcovia menia jednotlivé pozície, klient v spolupráci s terapeutom pozoruje obraz systému svojej rodiny zvonka, pričom vedome rieši vyskytujúce sa brzdiace toky vo vzťahoch. Po nájdení a urovnaní príčin problémov si klient vymení miesto so svojím zástupcom, aby vedome vnímal svoju novú pozíciu v rodinnom diagrame.

Ako fungujú rodinné konštelácie

Ako je možné, že jedinec vníma „skupinové svedomie“ aj keď nikdy o svojich predkoch nevedel alebo ich nezažil? Biológ Rupert Sheldrake pre tieto neviditeľné konštrukčné plány vytvoril pojem morfogenetické pole a hovorí o prenose informácií v tomto poli prostredníctvom tzv. morfickej rezonancie. Niektorí  to vysvetľujú aj teóriou zrkadlových neurónov a holistickým modelom.

Naše skúsenosti sprostredkovávajú naše zmysly a náš nervový systém. Preto sú systemické konštelácie tzv. fenomenologickým prístupom. Realitu nepoznávame priamo, ale prostredníctvom významov, ktoré jej pripisujeme. Pri práci s rodinným systémom zástupcovia popisujú čo cítia, vnímajú. Fenomenologický postoj je pasívny – dívame sa na niečo, nechávame sa dívať na seba a prijímame to, čo sa ukáže. Fenomenologický prístup umožňuje cestu k otvorenosti voči dianiu v morfogenetickom poli, učí pokore a úcte.

OSTATNÉ KONŠTELAČNÉ TECHNIKY A ICH ČLENENIE

Konšteláciu je možné postaviť nielen na klientov individuálny problém v rodine alebo partnerstve, ale aj na zdravotné, pracovné a firemné problémy. Preto v súčasnoti konštelačné techniky delíme na:

 • Rodinné – rozostavenie členov rodiny.
 • Firemné, podnikové, organizačné – pomocou zástupcov je rozostavaný systém podniku, spoločnosti, firmy.
 • Individuálne – klient prechádza z jednej role do druhej.
 • Finančné – zamerané na finančné toky.
 • Systemický koučing – vedenie klienta v priebehu celého riešenia jeho problému pomocou systemického prístupu.
 • Hypotetické – rozostavenie a vhľad do hypotetických otázok a problémov.
 • Politické – politické systémy, veľké celky, národy, spoločenstvá.
 • Archetypálne – rozostavenie našich vnútorných archetypov.
 • Transakčné – rozostavenie vedie k priamemu náhľadu na hry, ktoré samy so sebou vedieme.
 • Pohyby duše – klient stojí sám v rozostavení a pracuje pomocou jemných informácií a oslobodzujúcich viet.
 • Ženské – rozostavenie pre ženy, ženské témy analyzované do hĺbky.
 • Mužské – rozostavenia pre mužov, mužské role analyzované do hĺbky.
 • Kineziologické – využitie kineziologického svalového testu pri rozostavení.
 • Šamanské – okrem bežných techník sa rozostavia v systéme i abstraktné a duchovné pojmy.
 • Voice Dialoque – pracuje s našimi vnútornými hlasmi.
 • Astrohry – rozostavenie planét konkrétneho horoskopu vedie k pochopeniu našej vnútornej konštitúcie.
 • Zdravotné – hľadanie príčin chorôb a bolestí pri konštelačnom rozostavení.


NOVÉ PRÍSTUPY KU KONŠTELÁCIÁM

Pôvodný konštelačný prístup, ktorého zakladateľom bol Bert Hellinger, bol založený na predpoklade, že človek sa môže slobodne rozvíjať len vtedy, ak je správne zaradený do systému svojej rodiny kde má každý to miesto, ktoré mu náleží. Willfried Nelles, najznámejší žiak Berta Hellingera, obohatil tento prístup o proces vnútorného dospievania. Podľa Willfrieda Nellesa vnútorne dospejeme len vtedy, ak sa oddelíme od rodičov a jediná možnosť ako to urobiť, je prijať ich takých akí sú a boli a prijať všetko, čo sa stalo, vrátane svojej roly v tom. Willfried Nelles menej pátra v minulosti a snaží sa ísť rovno k podstate veci. Zdôrazňuje, že život nemá spiatočku a že človek nemusí preberať od svojich predkov všetky traumy, zvyky a rodinné tradície. Tvrdí, že nie je nutné zaplietať sa do minulosti, pretože život nás prirodzene volá vpred.  

Aby človek mohol ísť dopredu, nepotrebuje vraj zmeniť a vyčistiť svoju minulosť, ani minulosť svojich predkov. Stačí, ak ju prijme a ak prijme všetko, čo sa stalo, tak ako sa to stalo. Toto prijatie vraj človeku dodá obrovskú silu ísť ďalej. Podľa Willfrieda sa netreba pýtať, prečo sa to deje, ale ako z toho von.

VÝHODY A RIZIKÁ KONŠTELAČNÝCH TECHNÍK

Konštelácie sú účinným nástrojom na zmenu osobných postojov a negatívnych vzorcov myslenia, tým že odhaľujú skryté väzby v rodine, kolektíve a vzťahu. Pomáhajú získať vlastný náhľad do hĺbky medziľudských vzťahov a priviesť harmóniu do systému. Pod systémom si pritom môžeme predstaviť rodinu, firmu, akúkoľvek skupinu ľudí, partnerský vzťah, vlastný organizmus človeka alebo vnútorné aspekty duše. Používajú sa ako nástroj osobného rozvoja a tiež ako poradenská a čiastočne aj terapeutická metóda. Vyvárajú priestor pre opätovné nájdenie osobnej sily a prežitia života naplno. Obnovujú lásku, úctu a porozumenie a dávajú každému členovi miesto, ktoré mu v rodinnom systéme a spoločnosti patrí. Konštelácie harmonizujú vzťahy a uvoľňujú tok energie. Vytvárajú synergiu spojenia na inteligenčnej, emocionálnej aj spirituálnej úrovni. Na rozdiel od klasickej psychoterapie sa stavia jedna konštelácia na jeden problém, takže netreba dlhodobo dochádzať na sedenia. Viditeľné zmeny  je vraj možné pozorovať často už do troch mesiacov od postavenia konštelácie a samotný liečivý proces môže prebiehať mesiace i roky.

V súčasnosti sa konštelácie stali módnou záležitosťou a zaznamenávajú ohromné úspechy po celom svete. "Na trhu" sa preto objavuje mnoho ponúk rôznych kvalít, či skôr "nekvalít". Je však veľmi dôležité, kto dané konštelácie vedie a či ponúka následnú starostlivosť pre klientov. Účasť na konšteláciách je vždy na vlastné riziko a všetci účastníci nesú za seba plnú zodpovednosť. Relatívna jednoduchosť konštelácií zvádza k povrchnosti alebo k zvedavosti a nie k pokore, ktorá je nutným predpokladom všetkých konštelácií. Nekvalifikovaný a neskúsený terapeut tak môže spôsobiť viac škody ako úžitku.

Nikto a nič neexistuje izolovane od okolia, všetky aspekty a prejavy existencie sú vzájomne prepojené. Sme súčasťou celku, ktorý nás ovplyvňuje počas celej našej existencie.

Zdroje:
[1] modernabrain.sk
[2] rodinne-konstelacie.sk
[3] konstelacie.info
[4] Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net

Katalóg terapeutov vykonávajúcich rodinné a iné konštelácie

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
EFT – terapia emocionálnej slobody
Neurolingvistické programovanie mysle
Kineziologia - one brain
Bachova kvetová terapia - liečba emócií

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S